(Odijk), 030-6561223  (Zeist), 030-7519054
VirtueMartCart Object ( [products] => Array ( ) [_inCheckOut] => [_dataValidated] => [_blockConfirm] => [_confirmDone] => [_inConfirm] => [_redirect] => [_redirect_disabled] => [_lastError] => [vendorId] => 1 [lastVisitedCategoryId] => 0 [virtuemart_shipmentmethod_id] => 0 [virtuemart_paymentmethod_id] => 0 [automaticSelectedShipment] => [automaticSelectedPayment] => [BT] => Array ( ) [ST] => 0 [tosAccepted] => 0 [customer_comment] => [couponCode] => [order_language] => [cartData] => Array ( [VatTax] => Array ( ) [duty] => 1 [payment] => 0 [paymentName] => Geen betaalwijze geselecteerd [totalProduct] => 0 [DBTaxRulesBill] => Array ( ) [taxRulesBill] => Array ( ) [DATaxRulesBill] => Array ( ) [shipmentName] => Geen verzendwijze geselecteerd [vmVat] => 1 ) [lists] => Array ( [shipTo] => [billTo] => 0 ) [order_number] => [order_pass] => [virtuemart_order_id] => [customer_number] => nonreg_ [pricesUnformatted] => Array ( [basePrice] => 0 [basePriceWithTax] => 0 [discountedPriceWithoutTax] => 0 [salesPrice] => 0 [taxAmount] => 0 [salesPriceWithDiscount] => 0 [discountAmount] => 0 [priceWithoutTax] => 0 [subTotalProducts] => 0 [salesPriceDBT] => Array ( ) [taxRulesBill] => Array ( ) [DATaxRulesBill] => Array ( ) [shipmentValue] => 0 [shipmentTax] => 0 [salesPriceShipment] => 0 [shipment_calc_id] => 0 [salesPriceCoupon] => 0 [withTax] => 0 [paymentValue] => 0 [paymentTax] => 0 [paymentTotal] => 0 [salesPricePayment] => 0 [payment_calc_id] => 0 [billSub] => 0 [billDiscountAmount] => 0 [billTaxAmount] => 0 [billTotal] => 0 ) [pricesCurrency] => 47 [paymentCurrency] => [STsameAsBT] => 1 [productParentOrderable] => 1 [_triesValidateCoupon] => Array ( ) [layout] => default [layoutPath] => [useSSL] => 1 [useXHTML] => [BTaddress] => Array ( [fields] => Array ( [delimiter_billto] => Array ( [name] => delimiter_billto [value] => [title] => Informatie factuuradres [type] => delimiter [required] => 0 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [company] => Array ( [name] => company [value] => [title] => Bedrijfsnaam [type] => text [required] => 0 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [email] => Array ( [name] => email [value] => [title] => E-mail [type] => emailaddress [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [title] => Array ( [name] => title [value] => [title] => Titel [type] => select [required] => 0 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [first_name] => Array ( [name] => first_name [value] => [title] => Voornaam [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [middle_name] => Array ( [name] => middle_name [value] => [title] => Tussenvoegsel [type] => text [required] => 0 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [last_name] => Array ( [name] => last_name [value] => [title] => Achternaam [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [zip] => Array ( [name] => zip [value] => [title] => Postcode [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [address_2] => Array ( [name] => address_2 [value] => [title] => Huisnummer [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [address_1] => Array ( [name] => address_1 [value] => [title] => Adres [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [city] => Array ( [name] => city [value] => [title] => Plaats [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [virtuemart_country_id] => Array ( [name] => virtuemart_country_id [value] => [title] => Land [type] => select [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => [country_2_code] => [country_3_code] => ) [phone_1] => Array ( [name] => phone_1 [value] => [title] => Telefoon [type] => text [required] => 1 [hidden] => [formcode] => [description] => ) [phone_2] => Array ( [name] => phone_2 [value] => [title] => Mobiele telefoon [type] => text [required] => 0 [hidden] => [formcode] => [description] => ) ) [functions] => Array ( ) [scripts] => Array ( ) [links] => Array ( ) ) [vendor] => TableVendors Object ( [virtuemart_vendor_id] => 1 [vendor_name] => Bikes & Care [vendor_phone] => [vendor_store_name] => Bikes and Care [vendor_store_desc] =>
Meer over ons weten?  Klik hier al meer dan 120 jaar een familiebedrijf.

Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Website.
Het kan zijn dat deze website niet 100% meer werkt! Klik hier op=op
[vendor_currency] => 47 [vendor_terms_of_service] =>

BIKESANDCARE HANTEERT DE HIERONDER GESTELDE VOORWAARDEN. LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR. AANSCHAF VAN EEN PRODUCT BIJ DE BikesandCare BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen is en wordt onderhouden, kan het toch zijn dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. BikesandCare is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Copyright BikesandCare. Alle rechten voorbehouden.

Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BikesandCare zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen.

Indien gewenst zullen wij u een exemplaar kosteloos toesturen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van BikesandCare worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten
behoeve van door BikesandCare ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BikesandCare zijn vrijblijvend. BikesandCare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BikesandCare. BikesandCare is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BikesandCare dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen en kortingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient vooraf per bank/giro te geschieden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BikesandCare.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van BikesandCare is vermeld en dit door BikesandCare aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BikesandCare gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan
wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
BikesandCare.

 

Artikel 4. Product

4.1 De door BikesandCare geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve gereed voor gebruik. Eventueel verdere persoonsgerichte afstelling gebeurt bij aflevering van het product.

 

Artikel 5. Levering

5.1 De door BikesandCare opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van BikesandCare vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

5.4Levering geschiedt middels een medewerker van BikesandCare.

5.5 Bij het ruilen en/of retouneren van producten zijn de transportkosten voor uw rekening.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan BikesandCare verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak op onze locatie in Odijk afgehandeld. Melding van een eventuele garantieclaim kan via verkoop@BikesandCare.nl

7.2 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie -en/of materiaalfouten. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van constructie - en/of materiaalfouten dient u met de fiets bij onze locatie genoemd onder artikel 7.1 op afspraak langs te komen. BikesandCare stuurt geen onderdelen op.

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BikesandCare
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 BikesandCare garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BikesandCare daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BikesandCare de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3BikesandCare is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9.4 De aansprakelijkheid voor, via BikesandCare afgesloten diefstalverzekeringen, ligt bij Unigarant te Hoogeveen.

9.5 BikesandCare behoudt zich het recht om foutieve gegevens en prijzen te wijzigen.

9.6 BikesandCare kan ten alle tijde bestellingen annuleren die middels foutieve prijzen en gegevens

zijn besteld .

 

Artikel 10. Bestellingen / communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BikesandCare, dan wel tussen BikesandCare en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BikesandCare, is BikesandCare niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BikesandCare.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BikesandCare in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BikesandCare gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BikesandCare kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 12. Disclaimer

12.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. BikesandCare is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan BikesandCare schriftelijk opgave doet van een adres, is BikesandCare gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BikesandCare schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

13.2 Wanneer door BikesandCare gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BikesandCare deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BikesandCare in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BikesandCare vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 BikesandCare is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 15. Wet kopen op afstand

Uiteraard onderschrijft BikesandCare.nl de wet kopen op afstand.

In het kader van de wet \"kopen op afstand\" heeft u het recht op een \"afkoelingsperiode\" van viertien dagen ( uitgangspunt is de afleveringsdatum ) na levering van uw fiets. Binnen deze periode kunt u de fiets(en) zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten en rijklaarmaakkosten zijn voor uw rekening.

Wanneer de teruggezonden fiets compleet, in originele en onbeschadigde verpakkingstaat en 100% ongebruikt is, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij.

[vendor_url] => https://www.bikesandcare.nl [vendor_accepted_currencies] => Array ( [0] => 1 ) [vendor_params] => vendor_min_pov="0.00"|vendor_min_poq=1|vendor_freeshipment=0|vendor_address_format=""|vendor_date_format=""|vendor_letter_format="A4"|vendor_letter_orientation="P"|vendor_letter_margin_top="45"|vendor_letter_margin_left="25"|vendor_letter_margin_right="25"|vendor_letter_margin_bottom="25"|vendor_letter_margin_header="12"|vendor_letter_margin_footer="20"|vendor_letter_font="helvetica"|vendor_letter_font_size="8"|vendor_letter_header_font_size="7"|vendor_letter_footer_font_size="6"|vendor_letter_header="1"|vendor_letter_header_line="1"|vendor_letter_header_line_color="#000000"|vendor_letter_header_image="1"|vendor_letter_header_imagesize="60"|vendor_letter_header_cell_height_ratio="1"|vendor_letter_footer="1"|vendor_letter_footer_line="1"|vendor_letter_footer_line_color="#000000"|vendor_letter_footer_cell_height_ratio="1"|vendor_letter_add_tos="0"|vendor_letter_add_tos_newpage="1"| [metadesc] => [metakey] => [metarobot] => [metaauthor] => eli [customtitle] => [vendor_legal_info] => [vendor_letter_css] => [vendor_letter_header_html] =>

{vm:vendorname}

{vm:vendoraddress}

[vendor_letter_footer_html] =>

{vm:vendorlegalinfo}
Page {vm:pagenum}/{vm:pagecount}

[_pkey:protected] => virtuemart_vendor_id [_pkeyForm:protected] => virtuemart_vendor_id [_obkeys:protected] => Array ( [_pkey] => COM_VIRTUEMART__PKEY in het record ontbreekt! Kan het record niet opslaan zonder COM_VIRTUEMART__PKEY. [vendor_name] => De opgegeven Naam verkoper bestaat al. [slug] => De opgegeven SEF alias bestaat al. ) [_unique:protected] => 1 [_unique_name:protected] => Array ( [vendor_name] => De opgegeven Naam verkoper bestaat al. [slug] => De opgegeven SEF alias bestaat al. ) [_orderingKey:protected] => ordering [_slugAutoName:protected] => vendor_store_name [_slugName:protected] => slug [_loggable:protected] => 1 [_xParams] => vendor_params [_varsToPushParam] => Array ( [vendor_min_pov] => Array ( [0] => 0 [1] => float ) [vendor_min_poq] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_freeshipment] => Array ( [0] => 0 [1] => float ) [vendor_address_format] => Array ( [0] => [1] => string ) [vendor_date_format] => Array ( [0] => [1] => string ) [vendor_letter_format] => Array ( [0] => A4 [1] => string ) [vendor_letter_orientation] => Array ( [0] => P [1] => string ) [vendor_letter_margin_top] => Array ( [0] => 45 [1] => int ) [vendor_letter_margin_left] => Array ( [0] => 25 [1] => int ) [vendor_letter_margin_right] => Array ( [0] => 25 [1] => int ) [vendor_letter_margin_bottom] => Array ( [0] => 25 [1] => int ) [vendor_letter_margin_header] => Array ( [0] => 12 [1] => int ) [vendor_letter_margin_footer] => Array ( [0] => 20 [1] => int ) [vendor_letter_font] => Array ( [0] => helvetica [1] => string ) [vendor_letter_font_size] => Array ( [0] => 8 [1] => int ) [vendor_letter_header_font_size] => Array ( [0] => 7 [1] => int ) [vendor_letter_footer_font_size] => Array ( [0] => 6 [1] => int ) [vendor_letter_header] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_letter_header_line] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_letter_header_line_color] => Array ( [0] => #000000 [1] => string ) [vendor_letter_header_image] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_letter_header_imagesize] => Array ( [0] => 60 [1] => int ) [vendor_letter_header_cell_height_ratio] => Array ( [0] => 1 [1] => float ) [vendor_letter_footer] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_letter_footer_line] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) [vendor_letter_footer_line_color] => Array ( [0] => #000000 [1] => string ) [vendor_letter_footer_cell_height_ratio] => Array ( [0] => 1 [1] => float ) [vendor_letter_add_tos] => Array ( [0] => 0 [1] => int ) [vendor_letter_add_tos_newpage] => Array ( [0] => 1 [1] => int ) ) [_translatable] => 1 [_translatableFields:protected] => Array ( [0] => vendor_store_name [1] => vendor_phone [2] => vendor_store_desc [3] => vendor_terms_of_service [4] => vendor_legal_info [5] => vendor_url [6] => metadesc [7] => metakey [8] => customtitle [9] => vendor_letter_css [10] => vendor_letter_header_html [11] => vendor_letter_footer_html [slug] => slug ) [_cryptedFields] => [_langTag:protected] => nl_nl [_ltmp:protected] => [_tbl_lang:protected] => #__virtuemart_vendors_nl_nl [_updateNulls:protected] => [_lhash:VmTable:private] => 9ce3344e02b0576ab56c68632e7c148d [_tablePreFix] => v. [_tbl:protected] => #__virtuemart_vendors [_tbl_key:protected] => virtuemart_vendor_id [_db:protected] => JDatabaseMySQLi Object ( [name] => mysqli [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [dbMinimum:protected] => 5.0.4 [_database:JDatabase:private] => bikesand1_bikesandcare [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => 0 [client_info] => mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $ [client_version] => 50011 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 36 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.5-10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 [server_version] => 50505 [stat] => Uptime: 20257 Threads: 32 Questions: 9654541 Slow queries: 1 Opens: 225817 Open tables: 2000 Queries per second avg: 476.602 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 91359 [warning_count] => 0 ) [count:protected] => 307 [cursor:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => [field_count] => [lengths] => [num_rows] => [type] => ) [debug:protected] => 1 [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( [0] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [1] => DELETE FROM `Dv2vH_session` WHERE `time` < '1720805001' [2] => SELECT `session_id` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' LIMIT 0, 1 [3] => INSERT INTO `Dv2vH_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d', 0, '1720806801') [4] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_users' [5] => SELECT b.id FROM Dv2vH_usergroups AS a LEFT JOIN Dv2vH_usergroups AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE a.id = 1 [6] => SELECT id, rules FROM `Dv2vH_viewlevels` [7] => SELECT folder AS type, element AS name, params FROM Dv2vH_extensions WHERE enabled >= 1 AND type ='plugin' AND state >= 0 AND access IN (1,1,2) ORDER BY ordering [8] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_languages' [9] => SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM Dv2vH_menu AS m LEFT JOIN Dv2vH_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id WHERE m.published = 1 AND m.parent_id > 0 AND m.client_id = 0 ORDER BY m.lft [10] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_virtuemart' [11] => SELECT * FROM Dv2vH_languages WHERE published=1 ORDER BY ordering ASC [12] => SELECT id, home, template, s.params FROM Dv2vH_template_styles as s LEFT JOIN Dv2vH_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id WHERE s.client_id = 0 AND e.enabled = 1 [13] => SHOW TABLES LIKE "Dv2vH_virtuemart_configs" [14] => SELECT `config` FROM `Dv2vH_virtuemart_configs` WHERE `virtuemart_config_id` = "1"; [15] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vmuser_shoppergroups` WHERE `virtuemart_user_id` = "0" [16] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [17] => SELECT `vendor_currency`,`currency_code_3`,`currency_numeric_code` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` AS v LEFT JOIN `Dv2vH_virtuemart_currencies` AS c ON virtuemart_currency_id = vendor_currency WHERE v.`virtuemart_vendor_id`="1" [18] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_currencies` WHERE `virtuemart_currency_id`="47" [19] => SELECT `price_display`,`custom_price_display` FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` AS `sg` WHERE `sg`.`default` = "2" [20] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` [21] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` WHERE 1 = 1 AND `account`=1 AND published = 1 AND FIND_IN_SET(name, 'address_type,name,username,password,password2,user_is_vendor,agreed,delimiter_userinfo') = 0 ORDER BY ordering [22] => SELECT a.rules FROM Dv2vH_assets AS a WHERE (a.id = 1) GROUP BY a.id, a.rules, a.lft [23] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_assets` [24] => SELECT id FROM Dv2vH_assets WHERE parent_id = 0 [25] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.id = 1) GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [26] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.name = 'com_virtuemart') GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [27] => SELECT fieldtitle, fieldvalue FROM Dv2vH_virtuemart_userfield_values WHERE virtuemart_userfield_id = 10 ORDER BY ordering [28] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_countries` WHERE `published` = 1 ORDER BY country_name ASC [29] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [30] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind` IN ('Marge','Tax','VatTax','DBTax','DATax' ) AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) OR `for_override` = "1" ) [31] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DBTaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [32] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="TaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [33] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DATaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [34] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_vendors`.* ,`Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` INNER JOIN `Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl` using (`virtuemart_vendor_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_vendors`.`virtuemart_vendor_id` = "1" [35] => SELECT `virtuemart_media_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendor_medias` WHERE `virtuemart_vendor_id` = "1" ORDER BY `ordering` [36] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_medias`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_medias` WHERE `Dv2vH_virtuemart_medias`.`virtuemart_media_id` = "9627" [37] => SELECT * FROM `Dv2vH_menu` where `link` like "index.php?option=com_virtuemart%" and client_id=0 and published=1 and (language="*" or language = "nl-NL" ) [38] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [39] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [40] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [41] => UPDATE `Dv2vH_session` SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720806801;s:18:\"session.timer.last\";i:1720806801;s:17:\"session.timer.now\";i:1720806801;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":25:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:13:\"lastResetTime\";N;s:10:\"resetCount\";N;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:1;i:2;i:2;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}__vm|a:1:{s:6:\"vmcart\";s:1091:\"O:8:\"stdClass\":28:{s:8:\"products\";a:0:{}s:8:\"vendorId\";i:1;s:21:\"lastVisitedCategoryId\";i:0;s:28:\"virtuemart_shipmentmethod_id\";i:0;s:27:\"virtuemart_paymentmethod_id\";i:0;s:25:\"automaticSelectedShipment\";b:0;s:24:\"automaticSelectedPayment\";b:0;s:12:\"order_number\";N;s:19:\"virtuemart_order_id\";b:0;s:2:\"BT\";a:0:{}s:2:\"ST\";i:0;s:11:\"tosAccepted\";b:0;s:16:\"customer_comment\";s:0:\"\";s:10:\"couponCode\";s:0:\"\";s:20:\"_triesValidateCoupon\";a:0:{}s:14:\"order_language\";s:0:\"\";s:8:\"cartData\";a:10:{s:6:\"VatTax\";a:0:{}s:4:\"duty\";i:1;s:7:\"payment\";i:0;s:11:\"paymentName\";s:29:\"Geen betaalwijze geselecteerd\";s:12:\"totalProduct\";i:0;s:14:\"DBTaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"taxRulesBill\";a:0:{}s:14:\"DATaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"shipmentName\";s:30:\"Geen verzendwijze geselecteerd\";s:5:\"vmVat\";b:1;}s:5:\"lists\";a:2:{s:6:\"shipTo\";s:0:\"\";s:6:\"billTo\";i:0;}s:14:\"pricesCurrency\";i:47;s:15:\"paymentCurrency\";N;s:10:\"_inConfirm\";b:0;s:11:\"_inCheckOut\";b:1;s:14:\"_dataValidated\";b:0;s:12:\"_confirmDone\";b:0;s:10:\"STsameAsBT\";b:1;s:15:\"customer_number\";s:7:\"nonreg_\";s:6:\"layout\";s:7:\"default\";s:10:\"layoutPath\";s:0:\"\";}\";}' , `time` = '1720806801' WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [42] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [43] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [44] => SELECT FOUND_ROWS() [45] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "1" [46] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "1" [47] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "2" [48] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "2" [49] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "3" [50] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "3" [51] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "4" [52] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "4" [53] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "5" [54] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "5" [55] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "6" [56] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "6" [57] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "7" [58] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "7" [59] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "8" [60] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "8" [61] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "9" [62] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "9" [63] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "10" [64] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "10" [65] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "11" [66] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "11" [67] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "13" [68] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "13" [69] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "14" [70] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "14" [71] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "15" [72] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "15" [73] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "16" [74] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "16" [75] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "17" [76] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "17" [77] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "18" [78] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "18" [79] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "19" [80] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "19" [81] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "20" [82] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "20" [83] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "21" [84] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "21" [85] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "22" [86] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "22" [87] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "23" [88] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "23" [89] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "24" [90] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "24" [91] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "25" [92] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "25" [93] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "26" [94] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "26" [95] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "27" [96] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "27" [97] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "28" [98] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "28" [99] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "29" [100] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "29" [101] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "30" [102] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "30" [103] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "31" [104] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "31" [105] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "32" [106] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "32" [107] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "33" [108] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "33" [109] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "34" [110] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "34" [111] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "35" [112] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "35" [113] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "36" [114] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "36" [115] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "37" [116] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "37" [117] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "38" [118] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "38" [119] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "39" [120] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "39" [121] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "40" [122] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "40" [123] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "41" [124] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "41" [125] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "42" [126] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "42" [127] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "43" [128] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "43" [129] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "44" [130] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "44" [131] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "45" [132] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "45" [133] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "46" [134] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "46" [135] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "47" [136] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "47" [137] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "48" [138] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "48" [139] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "49" [140] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "49" [141] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "50" [142] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "50" [143] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "52" [144] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "52" [145] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "53" [146] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "53" [147] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "54" [148] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "54" [149] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "55" [150] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "55" [151] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "56" [152] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "56" [153] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "57" [154] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "57" [155] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "58" [156] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "58" [157] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "59" [158] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "59" [159] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "60" [160] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "60" [161] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "61" [162] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "61" [163] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "62" [164] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "62" [165] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "63" [166] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "63" [167] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "64" [168] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "64" [169] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "65" [170] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "65" [171] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "66" [172] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "66" [173] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "67" [174] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "67" [175] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "68" [176] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "68" [177] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "69" [178] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "69" [179] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "70" [180] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "70" [181] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "71" [182] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "71" [183] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "72" [184] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "72" [185] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "73" [186] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "73" [187] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "74" [188] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "74" [189] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "75" [190] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "75" [191] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "76" [192] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "76" [193] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "83" [194] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "83" [195] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "84" [196] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "84" [197] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "85" [198] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "85" [199] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "86" [200] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "86" [201] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "87" [202] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "87" [203] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "88" [204] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "88" [205] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "89" [206] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "89" [207] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "90" [208] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "90" [209] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "91" [210] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "91" [211] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "92" [212] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "92" [213] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "93" [214] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "93" [215] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "94" [216] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "94" [217] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "95" [218] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "95" [219] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "96" [220] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "96" [221] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "97" [222] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "97" [223] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "98" [224] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "98" [225] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "99" [226] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "99" [227] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "100" [228] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "100" [229] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "101" [230] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "101" [231] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "102" [232] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "102" [233] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "103" [234] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "103" [235] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "104" [236] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "104" [237] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "105" [238] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "105" [239] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "106" [240] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "106" [241] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "107" [242] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "107" [243] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "108" [244] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "108" [245] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "109" [246] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "109" [247] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "110" [248] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "110" [249] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "111" [250] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "111" [251] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "112" [252] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "112" [253] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "113" [254] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "113" [255] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "114" [256] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "114" [257] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "115" [258] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "115" [259] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "116" [260] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "116" [261] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "117" [262] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "117" [263] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "118" [264] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "118" [265] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "119" [266] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "119" [267] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "120" [268] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "120" [269] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "121" [270] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "121" [271] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "122" [272] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "122" [273] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "123" [274] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "123" [275] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "124" [276] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "124" [277] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "125" [278] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "125" [279] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "126" [280] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "126" [281] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "127" [282] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "127" [283] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "128" [284] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "128" [285] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` AS v USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`shipment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_shipmentmethod_id` = s.`virtuemart_shipmentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "weight_countries" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_shipmentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [286] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods`.`published` = 1 ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [287] => SELECT FOUND_ROWS() [288] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "3" [289] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "3" [290] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "4" [291] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "4" [292] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [293] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [294] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort_ideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [295] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [296] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "standard" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [297] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "idealcheckoutideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [298] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_acc" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [299] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_did" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [300] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_idl" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [301] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_gir" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [302] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_sft" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [303] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_pwy" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [304] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_obt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [305] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_wlt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [306] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` ) [offset:protected] => 0 [sql:protected] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `#__virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `#__virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `#__extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `#__virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [tablePrefix:protected] => Dv2vH_ [utf:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [hasQuoted:protected] => [quoted:protected] => Array ( ) ) [_trackAssets:protected] => [_rules:protected] => [_locked:protected] => [_errors:protected] => Array ( ) [slug] => bikes-and-care [created_on] => 0000-00-00 00:00:00 [created_by] => 0 [modified_on] => 2024-05-31 07:18:14 [modified_by] => 65 [vendor_min_pov] => 0.00 [vendor_min_poq] => 1 [vendor_freeshipment] => 0 [vendor_address_format] => [vendor_date_format] => [vendor_letter_format] => A4 [vendor_letter_orientation] => P [vendor_letter_margin_top] => 45 [vendor_letter_margin_left] => 25 [vendor_letter_margin_right] => 25 [vendor_letter_margin_bottom] => 25 [vendor_letter_margin_header] => 12 [vendor_letter_margin_footer] => 20 [vendor_letter_font] => helvetica [vendor_letter_font_size] => 8 [vendor_letter_header_font_size] => 7 [vendor_letter_footer_font_size] => 6 [vendor_letter_header] => 1 [vendor_letter_header_line] => 1 [vendor_letter_header_line_color] => #000000 [vendor_letter_header_image] => 1 [vendor_letter_header_imagesize] => 60 [vendor_letter_header_cell_height_ratio] => 1 [vendor_letter_footer] => 1 [vendor_letter_footer_line] => 1 [vendor_letter_footer_line_color] => #000000 [vendor_letter_footer_cell_height_ratio] => 1 [vendor_letter_add_tos] => 0 [vendor_letter_add_tos_newpage] => 1 [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 9627 ) [images] => Array ( [0] => VmImage Object ( [media_attributes] => 0 [setRole] => [file_name] => bikes&care-logo-zwart [file_extension] => jpg [virtuemart_media_id] => 9627 [_foldersToTest:VmMediaHandler:private] => Array ( [0] => /var/www/841dee9c-4ee5-4110-8731-d7d62c8cd6e1/public_html/images/webshop/vendor/ [1] => /var/www/841dee9c-4ee5-4110-8731-d7d62c8cd6e1/public_html/images/webshop/vendor/resized/ ) [_actions:VmMediaHandler:private] => Array ( ) [_mLocation:VmMediaHandler:private] => Array ( ) [_hidden:VmMediaHandler:private] => Array ( ) [theme_url] => https://www.bikesandcare.nl/components/com_virtuemart/ [virtuemart_vendor_id] => 1 [file_title] => bikescare.jpg [file_description] => [file_meta] => [file_mimetype] => image/jpeg [file_type] => vendor [file_url] => images/webshop/vendor/bikes&care-logo-zwart.jpg [file_url_thumb] => images/webshop/vendor/resized/ [published] => 1 [file_is_downloadable] => 0 [file_is_forSale] => 0 [file_is_product_image] => 0 [shared] => 0 [file_params] => [file_lang] => [_xParams] => 0 [_varsToPushParam] => Array ( ) [_translatable] => [_cryptedFields] => [_tablePreFix] => [created_on] => 2015-01-22 20:40:14 [created_by] => 4728 [modified_on] => 2024-05-31 07:18:14 [modified_by] => 65 [file_url_folder] => images/webshop/vendor/ [file_path_folder] => images/webshop/vendor/ [file_url_folder_thumb] => images/webshop/vendor/resized/ [media_role] => file_is_displayable ) ) [file_url_thumb] => images/webshop/vendor/resized/ [file_url] => images/webshop/vendor/bikes&care-logo-zwart.jpg ) [user] => VirtueMartModelUser Object ( [_defaultShopperGroup:VirtueMartModelUser:private] => 0 [customer_number:VirtueMartModelUser:private] => 0 [_id] => 0 [_data] => TableVmusers Object ( [virtuemart_user_id] => 0 [user_is_vendor] => 0 [virtuemart_vendor_id] => 0 [customer_number] => 0 [perms] => shopper [virtuemart_paymentmethod_id] => 0 [virtuemart_shipmentmethod_id] => 0 [agreed] => 0 [_pkey:protected] => virtuemart_user_id [_pkeyForm:protected] => virtuemart_user_id [_obkeys:protected] => Array ( [_pkey] => COM_VIRTUEMART__PKEY in het record ontbreekt! Kan het record niet opslaan zonder COM_VIRTUEMART__PKEY. ) [_unique:protected] => [_unique_name:protected] => Array ( ) [_orderingKey:protected] => ordering [_slugAutoName:protected] => [_slugName:protected] => [_loggable:protected] => 1 [_xParams] => 0 [_varsToPushParam] => Array ( ) [_translatable] => [_translatableFields:protected] => Array ( ) [_cryptedFields] => [_langTag:protected] => [_ltmp:protected] => [_tbl_lang:protected] => [_updateNulls:protected] => [_lhash:VmTable:private] => [_tablePreFix] => vmu. [_tbl:protected] => #__virtuemart_vmusers [_tbl_key:protected] => virtuemart_user_id [_db:protected] => JDatabaseMySQLi Object ( [name] => mysqli [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [dbMinimum:protected] => 5.0.4 [_database:JDatabase:private] => bikesand1_bikesandcare [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => -1 [client_info] => mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $ [client_version] => 50011 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 36 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.5-10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 [server_version] => 50505 [stat] => Uptime: 20257 Threads: 32 Questions: 9654541 Slow queries: 1 Opens: 225817 Open tables: 2000 Queries per second avg: 476.602 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 91359 [warning_count] => 0 ) [count:protected] => 307 [cursor:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => [field_count] => [lengths] => [num_rows] => [type] => ) [debug:protected] => 1 [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( [0] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [1] => DELETE FROM `Dv2vH_session` WHERE `time` < '1720805001' [2] => SELECT `session_id` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' LIMIT 0, 1 [3] => INSERT INTO `Dv2vH_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d', 0, '1720806801') [4] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_users' [5] => SELECT b.id FROM Dv2vH_usergroups AS a LEFT JOIN Dv2vH_usergroups AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE a.id = 1 [6] => SELECT id, rules FROM `Dv2vH_viewlevels` [7] => SELECT folder AS type, element AS name, params FROM Dv2vH_extensions WHERE enabled >= 1 AND type ='plugin' AND state >= 0 AND access IN (1,1,2) ORDER BY ordering [8] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_languages' [9] => SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM Dv2vH_menu AS m LEFT JOIN Dv2vH_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id WHERE m.published = 1 AND m.parent_id > 0 AND m.client_id = 0 ORDER BY m.lft [10] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_virtuemart' [11] => SELECT * FROM Dv2vH_languages WHERE published=1 ORDER BY ordering ASC [12] => SELECT id, home, template, s.params FROM Dv2vH_template_styles as s LEFT JOIN Dv2vH_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id WHERE s.client_id = 0 AND e.enabled = 1 [13] => SHOW TABLES LIKE "Dv2vH_virtuemart_configs" [14] => SELECT `config` FROM `Dv2vH_virtuemart_configs` WHERE `virtuemart_config_id` = "1"; [15] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vmuser_shoppergroups` WHERE `virtuemart_user_id` = "0" [16] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [17] => SELECT `vendor_currency`,`currency_code_3`,`currency_numeric_code` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` AS v LEFT JOIN `Dv2vH_virtuemart_currencies` AS c ON virtuemart_currency_id = vendor_currency WHERE v.`virtuemart_vendor_id`="1" [18] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_currencies` WHERE `virtuemart_currency_id`="47" [19] => SELECT `price_display`,`custom_price_display` FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` AS `sg` WHERE `sg`.`default` = "2" [20] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` [21] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` WHERE 1 = 1 AND `account`=1 AND published = 1 AND FIND_IN_SET(name, 'address_type,name,username,password,password2,user_is_vendor,agreed,delimiter_userinfo') = 0 ORDER BY ordering [22] => SELECT a.rules FROM Dv2vH_assets AS a WHERE (a.id = 1) GROUP BY a.id, a.rules, a.lft [23] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_assets` [24] => SELECT id FROM Dv2vH_assets WHERE parent_id = 0 [25] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.id = 1) GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [26] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.name = 'com_virtuemart') GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [27] => SELECT fieldtitle, fieldvalue FROM Dv2vH_virtuemart_userfield_values WHERE virtuemart_userfield_id = 10 ORDER BY ordering [28] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_countries` WHERE `published` = 1 ORDER BY country_name ASC [29] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [30] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind` IN ('Marge','Tax','VatTax','DBTax','DATax' ) AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) OR `for_override` = "1" ) [31] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DBTaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [32] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="TaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [33] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DATaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [34] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_vendors`.* ,`Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` INNER JOIN `Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl` using (`virtuemart_vendor_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_vendors`.`virtuemart_vendor_id` = "1" [35] => SELECT `virtuemart_media_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendor_medias` WHERE `virtuemart_vendor_id` = "1" ORDER BY `ordering` [36] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_medias`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_medias` WHERE `Dv2vH_virtuemart_medias`.`virtuemart_media_id` = "9627" [37] => SELECT * FROM `Dv2vH_menu` where `link` like "index.php?option=com_virtuemart%" and client_id=0 and published=1 and (language="*" or language = "nl-NL" ) [38] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [39] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [40] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [41] => UPDATE `Dv2vH_session` SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720806801;s:18:\"session.timer.last\";i:1720806801;s:17:\"session.timer.now\";i:1720806801;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":25:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:13:\"lastResetTime\";N;s:10:\"resetCount\";N;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:1;i:2;i:2;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}__vm|a:1:{s:6:\"vmcart\";s:1091:\"O:8:\"stdClass\":28:{s:8:\"products\";a:0:{}s:8:\"vendorId\";i:1;s:21:\"lastVisitedCategoryId\";i:0;s:28:\"virtuemart_shipmentmethod_id\";i:0;s:27:\"virtuemart_paymentmethod_id\";i:0;s:25:\"automaticSelectedShipment\";b:0;s:24:\"automaticSelectedPayment\";b:0;s:12:\"order_number\";N;s:19:\"virtuemart_order_id\";b:0;s:2:\"BT\";a:0:{}s:2:\"ST\";i:0;s:11:\"tosAccepted\";b:0;s:16:\"customer_comment\";s:0:\"\";s:10:\"couponCode\";s:0:\"\";s:20:\"_triesValidateCoupon\";a:0:{}s:14:\"order_language\";s:0:\"\";s:8:\"cartData\";a:10:{s:6:\"VatTax\";a:0:{}s:4:\"duty\";i:1;s:7:\"payment\";i:0;s:11:\"paymentName\";s:29:\"Geen betaalwijze geselecteerd\";s:12:\"totalProduct\";i:0;s:14:\"DBTaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"taxRulesBill\";a:0:{}s:14:\"DATaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"shipmentName\";s:30:\"Geen verzendwijze geselecteerd\";s:5:\"vmVat\";b:1;}s:5:\"lists\";a:2:{s:6:\"shipTo\";s:0:\"\";s:6:\"billTo\";i:0;}s:14:\"pricesCurrency\";i:47;s:15:\"paymentCurrency\";N;s:10:\"_inConfirm\";b:0;s:11:\"_inCheckOut\";b:1;s:14:\"_dataValidated\";b:0;s:12:\"_confirmDone\";b:0;s:10:\"STsameAsBT\";b:1;s:15:\"customer_number\";s:7:\"nonreg_\";s:6:\"layout\";s:7:\"default\";s:10:\"layoutPath\";s:0:\"\";}\";}' , `time` = '1720806801' WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [42] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [43] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [44] => SELECT FOUND_ROWS() [45] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "1" [46] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "1" [47] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "2" [48] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "2" [49] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "3" [50] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "3" [51] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "4" [52] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "4" [53] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "5" [54] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "5" [55] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "6" [56] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "6" [57] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "7" [58] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "7" [59] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "8" [60] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "8" [61] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "9" [62] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "9" [63] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "10" [64] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "10" [65] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "11" [66] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "11" [67] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "13" [68] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "13" [69] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "14" [70] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "14" [71] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "15" [72] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "15" [73] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "16" [74] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "16" [75] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "17" [76] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "17" [77] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "18" [78] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "18" [79] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "19" [80] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "19" [81] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "20" [82] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "20" [83] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "21" [84] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "21" [85] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "22" [86] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "22" [87] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "23" [88] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "23" [89] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "24" [90] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "24" [91] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "25" [92] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "25" [93] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "26" [94] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "26" [95] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "27" [96] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "27" [97] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "28" [98] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "28" [99] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "29" [100] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "29" [101] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "30" [102] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "30" [103] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "31" [104] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "31" [105] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "32" [106] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "32" [107] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "33" [108] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "33" [109] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "34" [110] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "34" [111] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "35" [112] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "35" [113] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "36" [114] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "36" [115] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "37" [116] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "37" [117] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "38" [118] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "38" [119] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "39" [120] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "39" [121] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "40" [122] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "40" [123] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "41" [124] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "41" [125] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "42" [126] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "42" [127] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "43" [128] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "43" [129] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "44" [130] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "44" [131] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "45" [132] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "45" [133] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "46" [134] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "46" [135] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "47" [136] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "47" [137] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "48" [138] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "48" [139] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "49" [140] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "49" [141] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "50" [142] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "50" [143] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "52" [144] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "52" [145] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "53" [146] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "53" [147] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "54" [148] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "54" [149] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "55" [150] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "55" [151] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "56" [152] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "56" [153] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "57" [154] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "57" [155] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "58" [156] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "58" [157] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "59" [158] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "59" [159] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "60" [160] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "60" [161] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "61" [162] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "61" [163] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "62" [164] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "62" [165] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "63" [166] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "63" [167] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "64" [168] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "64" [169] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "65" [170] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "65" [171] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "66" [172] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "66" [173] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "67" [174] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "67" [175] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "68" [176] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "68" [177] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "69" [178] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "69" [179] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "70" [180] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "70" [181] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "71" [182] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "71" [183] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "72" [184] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "72" [185] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "73" [186] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "73" [187] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "74" [188] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "74" [189] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "75" [190] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "75" [191] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "76" [192] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "76" [193] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "83" [194] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "83" [195] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "84" [196] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "84" [197] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "85" [198] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "85" [199] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "86" [200] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "86" [201] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "87" [202] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "87" [203] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "88" [204] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "88" [205] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "89" [206] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "89" [207] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "90" [208] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "90" [209] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "91" [210] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "91" [211] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "92" [212] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "92" [213] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "93" [214] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "93" [215] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "94" [216] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "94" [217] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "95" [218] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "95" [219] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "96" [220] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "96" [221] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "97" [222] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "97" [223] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "98" [224] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "98" [225] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "99" [226] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "99" [227] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "100" [228] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "100" [229] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "101" [230] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "101" [231] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "102" [232] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "102" [233] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "103" [234] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "103" [235] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "104" [236] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "104" [237] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "105" [238] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "105" [239] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "106" [240] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "106" [241] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "107" [242] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "107" [243] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "108" [244] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "108" [245] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "109" [246] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "109" [247] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "110" [248] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "110" [249] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "111" [250] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "111" [251] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "112" [252] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "112" [253] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "113" [254] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "113" [255] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "114" [256] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "114" [257] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "115" [258] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "115" [259] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "116" [260] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "116" [261] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "117" [262] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "117" [263] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "118" [264] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "118" [265] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "119" [266] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "119" [267] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "120" [268] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "120" [269] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "121" [270] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "121" [271] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "122" [272] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "122" [273] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "123" [274] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "123" [275] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "124" [276] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "124" [277] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "125" [278] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "125" [279] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "126" [280] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "126" [281] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "127" [282] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "127" [283] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "128" [284] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "128" [285] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` AS v USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`shipment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_shipmentmethod_id` = s.`virtuemart_shipmentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "weight_countries" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_shipmentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [286] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods`.`published` = 1 ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [287] => SELECT FOUND_ROWS() [288] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "3" [289] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "3" [290] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "4" [291] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "4" [292] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [293] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [294] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort_ideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [295] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [296] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "standard" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [297] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "idealcheckoutideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [298] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_acc" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [299] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_did" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [300] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_idl" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [301] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_gir" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [302] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_sft" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [303] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_pwy" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [304] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_obt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [305] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_wlt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [306] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` ) [offset:protected] => 0 [sql:protected] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `#__virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `#__virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `#__extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `#__virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [tablePrefix:protected] => Dv2vH_ [utf:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [hasQuoted:protected] => [quoted:protected] => Array ( ) ) [_trackAssets:protected] => [_rules:protected] => [_locked:protected] => [_errors:protected] => Array ( ) [created_on] => [created_by] => 0 [modified_on] => [modified_by] => 0 [JUser] => JUser Object ( [isRoot:protected] => [id] => 0 [name] => [username] => [email] => [password] => [password_clear] => [usertype] => [block] => [sendEmail] => 0 [registerDate] => [lastvisitDate] => [activation] => [params] => [groups] => Array ( ) [guest] => 1 [lastResetTime] => [resetCount] => [_params:protected] => JRegistry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( ) ) [_authGroups:protected] => [_authLevels:protected] => [_authActions:protected] => [_errorMsg:protected] => [_errors:protected] => Array ( ) [aid] => 0 ) [shopper_groups] => Array ( [0] => 1 ) [userInfo] => Array ( ) ) [_query] => [_total] => [_pagination] => 0 [_limit] => 0 [_limitStart] => 0 [_maintable] => #__virtuemart_vmusers [_maintablename] => vmusers [_idName] => virtuemart_user_id [_cidName] => virtuemart_user_id [_togglesName] => Array ( [0] => published [1] => user_is_vendor ) [_selectedOrderingDir] => DESC [_withCount:VmModel:private] => 1 [_noLimit] => [_tablePreFix] => vmu. [_validOrderingFieldName] => Array ( [0] => ju.id [1] => virtuemart_user_id [2] => user_is_vendor [3] => virtuemart_vendor_id [4] => customer_number [5] => perms [6] => virtuemart_paymentmethod_id [7] => virtuemart_shipmentmethod_id [8] => agreed [9] => created_on [10] => created_by [11] => modified_on [12] => modified_by [13] => ju.username [14] => ju.name [15] => sg.virtuemart_shoppergroup_id [16] => shopper_group_name [17] => shopper_group_desc ) [_validFilterDir] => Array ( [0] => ASC [1] => DESC ) [__state_set:protected] => [_db:protected] => JDatabaseMySQLi Object ( [name] => mysqli [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [dbMinimum:protected] => 5.0.4 [_database:JDatabase:private] => bikesand1_bikesandcare [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => -1 [client_info] => mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $ [client_version] => 50011 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 36 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.5-10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 [server_version] => 50505 [stat] => Uptime: 20257 Threads: 32 Questions: 9654541 Slow queries: 1 Opens: 225817 Open tables: 2000 Queries per second avg: 476.602 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 91359 [warning_count] => 0 ) [count:protected] => 307 [cursor:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => [field_count] => [lengths] => [num_rows] => [type] => ) [debug:protected] => 1 [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( [0] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [1] => DELETE FROM `Dv2vH_session` WHERE `time` < '1720805001' [2] => SELECT `session_id` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' LIMIT 0, 1 [3] => INSERT INTO `Dv2vH_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d', 0, '1720806801') [4] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_users' [5] => SELECT b.id FROM Dv2vH_usergroups AS a LEFT JOIN Dv2vH_usergroups AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE a.id = 1 [6] => SELECT id, rules FROM `Dv2vH_viewlevels` [7] => SELECT folder AS type, element AS name, params FROM Dv2vH_extensions WHERE enabled >= 1 AND type ='plugin' AND state >= 0 AND access IN (1,1,2) ORDER BY ordering [8] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_languages' [9] => SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM Dv2vH_menu AS m LEFT JOIN Dv2vH_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id WHERE m.published = 1 AND m.parent_id > 0 AND m.client_id = 0 ORDER BY m.lft [10] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_virtuemart' [11] => SELECT * FROM Dv2vH_languages WHERE published=1 ORDER BY ordering ASC [12] => SELECT id, home, template, s.params FROM Dv2vH_template_styles as s LEFT JOIN Dv2vH_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id WHERE s.client_id = 0 AND e.enabled = 1 [13] => SHOW TABLES LIKE "Dv2vH_virtuemart_configs" [14] => SELECT `config` FROM `Dv2vH_virtuemart_configs` WHERE `virtuemart_config_id` = "1"; [15] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vmuser_shoppergroups` WHERE `virtuemart_user_id` = "0" [16] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [17] => SELECT `vendor_currency`,`currency_code_3`,`currency_numeric_code` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` AS v LEFT JOIN `Dv2vH_virtuemart_currencies` AS c ON virtuemart_currency_id = vendor_currency WHERE v.`virtuemart_vendor_id`="1" [18] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_currencies` WHERE `virtuemart_currency_id`="47" [19] => SELECT `price_display`,`custom_price_display` FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` AS `sg` WHERE `sg`.`default` = "2" [20] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` [21] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` WHERE 1 = 1 AND `account`=1 AND published = 1 AND FIND_IN_SET(name, 'address_type,name,username,password,password2,user_is_vendor,agreed,delimiter_userinfo') = 0 ORDER BY ordering [22] => SELECT a.rules FROM Dv2vH_assets AS a WHERE (a.id = 1) GROUP BY a.id, a.rules, a.lft [23] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_assets` [24] => SELECT id FROM Dv2vH_assets WHERE parent_id = 0 [25] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.id = 1) GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [26] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.name = 'com_virtuemart') GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [27] => SELECT fieldtitle, fieldvalue FROM Dv2vH_virtuemart_userfield_values WHERE virtuemart_userfield_id = 10 ORDER BY ordering [28] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_countries` WHERE `published` = 1 ORDER BY country_name ASC [29] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [30] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind` IN ('Marge','Tax','VatTax','DBTax','DATax' ) AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) OR `for_override` = "1" ) [31] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DBTaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [32] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="TaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [33] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DATaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [34] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_vendors`.* ,`Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` INNER JOIN `Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl` using (`virtuemart_vendor_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_vendors`.`virtuemart_vendor_id` = "1" [35] => SELECT `virtuemart_media_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendor_medias` WHERE `virtuemart_vendor_id` = "1" ORDER BY `ordering` [36] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_medias`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_medias` WHERE `Dv2vH_virtuemart_medias`.`virtuemart_media_id` = "9627" [37] => SELECT * FROM `Dv2vH_menu` where `link` like "index.php?option=com_virtuemart%" and client_id=0 and published=1 and (language="*" or language = "nl-NL" ) [38] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [39] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [40] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [41] => UPDATE `Dv2vH_session` SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720806801;s:18:\"session.timer.last\";i:1720806801;s:17:\"session.timer.now\";i:1720806801;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":25:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:13:\"lastResetTime\";N;s:10:\"resetCount\";N;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:1;i:2;i:2;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}__vm|a:1:{s:6:\"vmcart\";s:1091:\"O:8:\"stdClass\":28:{s:8:\"products\";a:0:{}s:8:\"vendorId\";i:1;s:21:\"lastVisitedCategoryId\";i:0;s:28:\"virtuemart_shipmentmethod_id\";i:0;s:27:\"virtuemart_paymentmethod_id\";i:0;s:25:\"automaticSelectedShipment\";b:0;s:24:\"automaticSelectedPayment\";b:0;s:12:\"order_number\";N;s:19:\"virtuemart_order_id\";b:0;s:2:\"BT\";a:0:{}s:2:\"ST\";i:0;s:11:\"tosAccepted\";b:0;s:16:\"customer_comment\";s:0:\"\";s:10:\"couponCode\";s:0:\"\";s:20:\"_triesValidateCoupon\";a:0:{}s:14:\"order_language\";s:0:\"\";s:8:\"cartData\";a:10:{s:6:\"VatTax\";a:0:{}s:4:\"duty\";i:1;s:7:\"payment\";i:0;s:11:\"paymentName\";s:29:\"Geen betaalwijze geselecteerd\";s:12:\"totalProduct\";i:0;s:14:\"DBTaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"taxRulesBill\";a:0:{}s:14:\"DATaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"shipmentName\";s:30:\"Geen verzendwijze geselecteerd\";s:5:\"vmVat\";b:1;}s:5:\"lists\";a:2:{s:6:\"shipTo\";s:0:\"\";s:6:\"billTo\";i:0;}s:14:\"pricesCurrency\";i:47;s:15:\"paymentCurrency\";N;s:10:\"_inConfirm\";b:0;s:11:\"_inCheckOut\";b:1;s:14:\"_dataValidated\";b:0;s:12:\"_confirmDone\";b:0;s:10:\"STsameAsBT\";b:1;s:15:\"customer_number\";s:7:\"nonreg_\";s:6:\"layout\";s:7:\"default\";s:10:\"layoutPath\";s:0:\"\";}\";}' , `time` = '1720806801' WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [42] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [43] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [44] => SELECT FOUND_ROWS() [45] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "1" [46] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "1" [47] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "2" [48] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "2" [49] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "3" [50] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "3" [51] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "4" [52] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "4" [53] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "5" [54] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "5" [55] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "6" [56] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "6" [57] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "7" [58] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "7" [59] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "8" [60] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "8" [61] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "9" [62] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "9" [63] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "10" [64] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "10" [65] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "11" [66] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "11" [67] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "13" [68] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "13" [69] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "14" [70] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "14" [71] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "15" [72] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "15" [73] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "16" [74] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "16" [75] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "17" [76] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "17" [77] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "18" [78] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "18" [79] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "19" [80] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "19" [81] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "20" [82] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "20" [83] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "21" [84] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "21" [85] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "22" [86] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "22" [87] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "23" [88] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "23" [89] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "24" [90] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "24" [91] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "25" [92] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "25" [93] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "26" [94] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "26" [95] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "27" [96] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "27" [97] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "28" [98] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "28" [99] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "29" [100] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "29" [101] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "30" [102] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "30" [103] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "31" [104] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "31" [105] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "32" [106] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "32" [107] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "33" [108] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "33" [109] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "34" [110] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "34" [111] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "35" [112] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "35" [113] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "36" [114] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "36" [115] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "37" [116] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "37" [117] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "38" [118] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "38" [119] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "39" [120] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "39" [121] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "40" [122] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "40" [123] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "41" [124] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "41" [125] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "42" [126] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "42" [127] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "43" [128] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "43" [129] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "44" [130] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "44" [131] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "45" [132] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "45" [133] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "46" [134] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "46" [135] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "47" [136] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "47" [137] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "48" [138] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "48" [139] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "49" [140] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "49" [141] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "50" [142] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "50" [143] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "52" [144] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "52" [145] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "53" [146] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "53" [147] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "54" [148] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "54" [149] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "55" [150] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "55" [151] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "56" [152] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "56" [153] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "57" [154] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "57" [155] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "58" [156] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "58" [157] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "59" [158] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "59" [159] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "60" [160] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "60" [161] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "61" [162] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "61" [163] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "62" [164] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "62" [165] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "63" [166] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "63" [167] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "64" [168] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "64" [169] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "65" [170] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "65" [171] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "66" [172] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "66" [173] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "67" [174] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "67" [175] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "68" [176] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "68" [177] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "69" [178] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "69" [179] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "70" [180] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "70" [181] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "71" [182] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "71" [183] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "72" [184] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "72" [185] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "73" [186] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "73" [187] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "74" [188] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "74" [189] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "75" [190] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "75" [191] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "76" [192] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "76" [193] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "83" [194] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "83" [195] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "84" [196] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "84" [197] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "85" [198] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "85" [199] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "86" [200] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "86" [201] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "87" [202] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "87" [203] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "88" [204] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "88" [205] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "89" [206] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "89" [207] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "90" [208] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "90" [209] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "91" [210] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "91" [211] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "92" [212] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "92" [213] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "93" [214] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "93" [215] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "94" [216] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "94" [217] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "95" [218] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "95" [219] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "96" [220] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "96" [221] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "97" [222] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "97" [223] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "98" [224] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "98" [225] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "99" [226] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "99" [227] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "100" [228] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "100" [229] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "101" [230] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "101" [231] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "102" [232] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "102" [233] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "103" [234] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "103" [235] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "104" [236] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "104" [237] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "105" [238] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "105" [239] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "106" [240] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "106" [241] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "107" [242] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "107" [243] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "108" [244] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "108" [245] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "109" [246] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "109" [247] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "110" [248] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "110" [249] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "111" [250] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "111" [251] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "112" [252] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "112" [253] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "113" [254] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "113" [255] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "114" [256] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "114" [257] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "115" [258] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "115" [259] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "116" [260] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "116" [261] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "117" [262] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "117" [263] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "118" [264] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "118" [265] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "119" [266] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "119" [267] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "120" [268] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "120" [269] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "121" [270] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "121" [271] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "122" [272] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "122" [273] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "123" [274] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "123" [275] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "124" [276] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "124" [277] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "125" [278] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "125" [279] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "126" [280] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "126" [281] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "127" [282] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "127" [283] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "128" [284] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "128" [285] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` AS v USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`shipment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_shipmentmethod_id` = s.`virtuemart_shipmentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "weight_countries" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_shipmentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [286] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods`.`published` = 1 ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [287] => SELECT FOUND_ROWS() [288] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "3" [289] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "3" [290] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "4" [291] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "4" [292] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [293] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [294] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort_ideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [295] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [296] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "standard" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [297] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "idealcheckoutideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [298] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_acc" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [299] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_did" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [300] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_idl" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [301] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_gir" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [302] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_sft" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [303] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_pwy" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [304] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_obt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [305] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_wlt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [306] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` ) [offset:protected] => 0 [sql:protected] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `#__virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `#__virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `#__extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `#__virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [tablePrefix:protected] => Dv2vH_ [utf:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [hasQuoted:protected] => [quoted:protected] => Array ( ) ) [name:protected] => user [option:protected] => com_virtuemart [state:protected] => JObject Object ( [_errors:protected] => Array ( ) ) [event_clean_cache:protected] => onContentCleanCache [_errors:protected] => Array ( ) [_selectedOrdering] => virtuemart_user_id ) [userDetails] => TableVmusers Object ( [virtuemart_user_id] => 0 [user_is_vendor] => 0 [virtuemart_vendor_id] => 0 [customer_number] => 0 [perms] => shopper [virtuemart_paymentmethod_id] => 0 [virtuemart_shipmentmethod_id] => 0 [agreed] => 0 [_pkey:protected] => virtuemart_user_id [_pkeyForm:protected] => virtuemart_user_id [_obkeys:protected] => Array ( [_pkey] => COM_VIRTUEMART__PKEY in het record ontbreekt! Kan het record niet opslaan zonder COM_VIRTUEMART__PKEY. ) [_unique:protected] => [_unique_name:protected] => Array ( ) [_orderingKey:protected] => ordering [_slugAutoName:protected] => [_slugName:protected] => [_loggable:protected] => 1 [_xParams] => 0 [_varsToPushParam] => Array ( ) [_translatable] => [_translatableFields:protected] => Array ( ) [_cryptedFields] => [_langTag:protected] => [_ltmp:protected] => [_tbl_lang:protected] => [_updateNulls:protected] => [_lhash:VmTable:private] => [_tablePreFix] => vmu. [_tbl:protected] => #__virtuemart_vmusers [_tbl_key:protected] => virtuemart_user_id [_db:protected] => JDatabaseMySQLi Object ( [name] => mysqli [nameQuote:protected] => ` [nullDate:protected] => 0000-00-00 00:00:00 [dbMinimum:protected] => 5.0.4 [_database:JDatabase:private] => bikesand1_bikesandcare [connection:protected] => mysqli Object ( [affected_rows] => -1 [client_info] => mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $ [client_version] => 50011 [connect_errno] => 0 [connect_error] => [errno] => 0 [error] => [error_list] => Array ( ) [field_count] => 36 [host_info] => Localhost via UNIX socket [info] => [insert_id] => 0 [server_info] => 5.5.5-10.11.7-MariaDB-1:10.11.7+maria~ubu2204 [server_version] => 50505 [stat] => Uptime: 20257 Threads: 32 Questions: 9654541 Slow queries: 1 Opens: 225817 Open tables: 2000 Queries per second avg: 476.602 [sqlstate] => 00000 [protocol_version] => 10 [thread_id] => 91359 [warning_count] => 0 ) [count:protected] => 307 [cursor:protected] => mysqli_result Object ( [current_field] => [field_count] => [lengths] => [num_rows] => [type] => ) [debug:protected] => 1 [limit:protected] => 0 [log:protected] => Array ( [0] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [1] => DELETE FROM `Dv2vH_session` WHERE `time` < '1720805001' [2] => SELECT `session_id` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' LIMIT 0, 1 [3] => INSERT INTO `Dv2vH_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d', 0, '1720806801') [4] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_users' [5] => SELECT b.id FROM Dv2vH_usergroups AS a LEFT JOIN Dv2vH_usergroups AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE a.id = 1 [6] => SELECT id, rules FROM `Dv2vH_viewlevels` [7] => SELECT folder AS type, element AS name, params FROM Dv2vH_extensions WHERE enabled >= 1 AND type ='plugin' AND state >= 0 AND access IN (1,1,2) ORDER BY ordering [8] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_languages' [9] => SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.note, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM Dv2vH_menu AS m LEFT JOIN Dv2vH_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id WHERE m.published = 1 AND m.parent_id > 0 AND m.client_id = 0 ORDER BY m.lft [10] => SELECT extension_id AS id, element AS "option", params, enabled FROM Dv2vH_extensions WHERE `type` = 'component' AND `element` = 'com_virtuemart' [11] => SELECT * FROM Dv2vH_languages WHERE published=1 ORDER BY ordering ASC [12] => SELECT id, home, template, s.params FROM Dv2vH_template_styles as s LEFT JOIN Dv2vH_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id WHERE s.client_id = 0 AND e.enabled = 1 [13] => SHOW TABLES LIKE "Dv2vH_virtuemart_configs" [14] => SELECT `config` FROM `Dv2vH_virtuemart_configs` WHERE `virtuemart_config_id` = "1"; [15] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vmuser_shoppergroups` WHERE `virtuemart_user_id` = "0" [16] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [17] => SELECT `vendor_currency`,`currency_code_3`,`currency_numeric_code` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` AS v LEFT JOIN `Dv2vH_virtuemart_currencies` AS c ON virtuemart_currency_id = vendor_currency WHERE v.`virtuemart_vendor_id`="1" [18] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_currencies` WHERE `virtuemart_currency_id`="47" [19] => SELECT `price_display`,`custom_price_display` FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` AS `sg` WHERE `sg`.`default` = "2" [20] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` [21] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_userfields` WHERE 1 = 1 AND `account`=1 AND published = 1 AND FIND_IN_SET(name, 'address_type,name,username,password,password2,user_is_vendor,agreed,delimiter_userinfo') = 0 ORDER BY ordering [22] => SELECT a.rules FROM Dv2vH_assets AS a WHERE (a.id = 1) GROUP BY a.id, a.rules, a.lft [23] => SHOW FULL COLUMNS FROM `Dv2vH_assets` [24] => SELECT id FROM Dv2vH_assets WHERE parent_id = 0 [25] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.id = 1) GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [26] => SELECT b.rules FROM Dv2vH_assets AS a LEFT JOIN Dv2vH_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt WHERE (a.name = 'com_virtuemart') GROUP BY b.id, b.rules, b.lft ORDER BY b.lft [27] => SELECT fieldtitle, fieldvalue FROM Dv2vH_virtuemart_userfield_values WHERE virtuemart_userfield_id = 10 ORDER BY ordering [28] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_countries` WHERE `published` = 1 ORDER BY country_name ASC [29] => SELECT * FROM `Dv2vH_virtuemart_shoppergroups` WHERE `default` = "2" AND (`virtuemart_vendor_id` = "1" OR `shared` = "1") AND `published`="1" [30] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind` IN ('Marge','Tax','VatTax','DBTax','DATax' ) AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) OR `for_override` = "1" ) [31] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DBTaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [32] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="TaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [33] => SELECT * FROM Dv2vH_virtuemart_calcs WHERE `calc_kind`="DATaxBill" AND `published`="1" AND (`virtuemart_vendor_id`="1" OR `shared`="1" ) AND ( publish_up = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_up <= "2024-07-12 17:53:21" ) AND ( publish_down = "0000-00-00 00:00:00" OR publish_down >= "2024-07-12 17:53:21" ) [34] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_vendors`.* ,`Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_vendors` INNER JOIN `Dv2vH_virtuemart_vendors_nl_nl` using (`virtuemart_vendor_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_vendors`.`virtuemart_vendor_id` = "1" [35] => SELECT `virtuemart_media_id` FROM `Dv2vH_virtuemart_vendor_medias` WHERE `virtuemart_vendor_id` = "1" ORDER BY `ordering` [36] => SELECT `Dv2vH_virtuemart_medias`.* FROM `Dv2vH_virtuemart_medias` WHERE `Dv2vH_virtuemart_medias`.`virtuemart_media_id` = "9627" [37] => SELECT * FROM `Dv2vH_menu` where `link` like "index.php?option=com_virtuemart%" and client_id=0 and published=1 and (language="*" or language = "nl-NL" ) [38] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [39] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [40] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [41] => UPDATE `Dv2vH_session` SET `data` = '__default|a:6:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1720806801;s:18:\"session.timer.last\";i:1720806801;s:17:\"session.timer.now\";i:1720806801;s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":25:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:13:\"lastResetTime\";N;s:10:\"resetCount\";N;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;i:1;}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:3:{i:0;i:1;i:1;i:1;i:2;i:2;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}__vm|a:1:{s:6:\"vmcart\";s:1091:\"O:8:\"stdClass\":28:{s:8:\"products\";a:0:{}s:8:\"vendorId\";i:1;s:21:\"lastVisitedCategoryId\";i:0;s:28:\"virtuemart_shipmentmethod_id\";i:0;s:27:\"virtuemart_paymentmethod_id\";i:0;s:25:\"automaticSelectedShipment\";b:0;s:24:\"automaticSelectedPayment\";b:0;s:12:\"order_number\";N;s:19:\"virtuemart_order_id\";b:0;s:2:\"BT\";a:0:{}s:2:\"ST\";i:0;s:11:\"tosAccepted\";b:0;s:16:\"customer_comment\";s:0:\"\";s:10:\"couponCode\";s:0:\"\";s:20:\"_triesValidateCoupon\";a:0:{}s:14:\"order_language\";s:0:\"\";s:8:\"cartData\";a:10:{s:6:\"VatTax\";a:0:{}s:4:\"duty\";i:1;s:7:\"payment\";i:0;s:11:\"paymentName\";s:29:\"Geen betaalwijze geselecteerd\";s:12:\"totalProduct\";i:0;s:14:\"DBTaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"taxRulesBill\";a:0:{}s:14:\"DATaxRulesBill\";a:0:{}s:12:\"shipmentName\";s:30:\"Geen verzendwijze geselecteerd\";s:5:\"vmVat\";b:1;}s:5:\"lists\";a:2:{s:6:\"shipTo\";s:0:\"\";s:6:\"billTo\";i:0;}s:14:\"pricesCurrency\";i:47;s:15:\"paymentCurrency\";N;s:10:\"_inConfirm\";b:0;s:11:\"_inCheckOut\";b:1;s:14:\"_dataValidated\";b:0;s:12:\"_confirmDone\";b:0;s:10:\"STsameAsBT\";b:1;s:15:\"customer_number\";s:7:\"nonreg_\";s:6:\"layout\";s:7:\"default\";s:10:\"layoutPath\";s:0:\"\";}\";}' , `time` = '1720806801' WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [42] => SELECT `data` FROM `Dv2vH_session` WHERE `session_id` = 'ffa1e5e36f8f0006f5d2b6fce5a3731d' [43] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [44] => SELECT FOUND_ROWS() [45] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "1" [46] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "1" [47] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "2" [48] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "2" [49] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "3" [50] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "3" [51] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "4" [52] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "4" [53] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "5" [54] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "5" [55] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "6" [56] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "6" [57] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "7" [58] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "7" [59] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "8" [60] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "8" [61] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "9" [62] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "9" [63] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "10" [64] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "10" [65] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "11" [66] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "11" [67] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "13" [68] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "13" [69] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "14" [70] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "14" [71] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "15" [72] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "15" [73] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "16" [74] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "16" [75] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "17" [76] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "17" [77] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "18" [78] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "18" [79] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "19" [80] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "19" [81] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "20" [82] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "20" [83] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "21" [84] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "21" [85] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "22" [86] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "22" [87] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "23" [88] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "23" [89] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "24" [90] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "24" [91] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "25" [92] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "25" [93] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "26" [94] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "26" [95] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "27" [96] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "27" [97] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "28" [98] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "28" [99] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "29" [100] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "29" [101] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "30" [102] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "30" [103] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "31" [104] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "31" [105] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "32" [106] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "32" [107] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "33" [108] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "33" [109] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "34" [110] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "34" [111] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "35" [112] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "35" [113] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "36" [114] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "36" [115] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "37" [116] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "37" [117] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "38" [118] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "38" [119] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "39" [120] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "39" [121] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "40" [122] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "40" [123] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "41" [124] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "41" [125] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "42" [126] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "42" [127] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "43" [128] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "43" [129] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "44" [130] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "44" [131] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "45" [132] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "45" [133] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "46" [134] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "46" [135] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "47" [136] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "47" [137] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "48" [138] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "48" [139] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "49" [140] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "49" [141] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "50" [142] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "50" [143] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "52" [144] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "52" [145] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "53" [146] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "53" [147] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "54" [148] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "54" [149] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "55" [150] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "55" [151] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "56" [152] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "56" [153] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "57" [154] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "57" [155] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "58" [156] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "58" [157] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "59" [158] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "59" [159] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "60" [160] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "60" [161] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "61" [162] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "61" [163] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "62" [164] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "62" [165] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "63" [166] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "63" [167] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "64" [168] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "64" [169] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "65" [170] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "65" [171] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "66" [172] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "66" [173] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "67" [174] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "67" [175] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "68" [176] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "68" [177] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "69" [178] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "69" [179] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "70" [180] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "70" [181] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "71" [182] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "71" [183] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "72" [184] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "72" [185] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "73" [186] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "73" [187] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "74" [188] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "74" [189] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "75" [190] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "75" [191] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "76" [192] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "76" [193] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "83" [194] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "83" [195] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "84" [196] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "84" [197] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "85" [198] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "85" [199] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "86" [200] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "86" [201] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "87" [202] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "87" [203] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "88" [204] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "88" [205] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "89" [206] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "89" [207] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "90" [208] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "90" [209] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "91" [210] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "91" [211] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "92" [212] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "92" [213] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "93" [214] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "93" [215] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "94" [216] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "94" [217] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "95" [218] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "95" [219] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "96" [220] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "96" [221] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "97" [222] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "97" [223] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "98" [224] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "98" [225] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "99" [226] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "99" [227] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "100" [228] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "100" [229] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "101" [230] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "101" [231] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "102" [232] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "102" [233] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "103" [234] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "103" [235] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "104" [236] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "104" [237] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "105" [238] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "105" [239] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "106" [240] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "106" [241] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "107" [242] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "107" [243] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "108" [244] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "108" [245] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "109" [246] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "109" [247] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "110" [248] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "110" [249] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "111" [250] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "111" [251] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "112" [252] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "112" [253] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "113" [254] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "113" [255] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "114" [256] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "114" [257] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "115" [258] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "115" [259] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "116" [260] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "116" [261] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "117" [262] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "117" [263] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "118" [264] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "118" [265] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "119" [266] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "119" [267] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "120" [268] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "120" [269] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "121" [270] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "121" [271] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "122" [272] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "122" [273] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "123" [274] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "123" [275] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "124" [276] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "124" [277] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "125" [278] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "125" [279] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "126" [280] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "126" [281] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "127" [282] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "127" [283] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_shipmentmethod_id` = "128" [284] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_shipmentmethod_id = "128" [285] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethods` AS v USING (`virtuemart_shipmentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`shipment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_shipmentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_shipmentmethod_id` = s.`virtuemart_shipmentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "weight_countries" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_shipmentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [286] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) WHERE `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods`.`published` = 1 ORDER BY ordering DESC LIMIT 0, 120 [287] => SELECT FOUND_ROWS() [288] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "3" [289] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "3" [290] => SELECT `virtuemart_shoppergroup_id` FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE `virtuemart_paymentmethod_id` = "4" [291] => SELECT virtuemart_shoppergroup_id FROM Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups WHERE virtuemart_paymentmethod_id = "4" [292] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarna" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [293] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [294] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "sofort_ideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [295] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "paypal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [296] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "standard" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [297] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "idealcheckoutideal" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [298] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_acc" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [299] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_did" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [300] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_idl" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [301] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_gir" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [302] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_sft" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [303] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_pwy" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [304] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_obt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [305] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "moneybookers_wlt" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [306] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `Dv2vH_extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `Dv2vH_virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` ) [offset:protected] => 0 [sql:protected] => SELECT l.*, v.*, j.`extension_id`,j.`name`, j.`type`, j.`element`, j.`folder`, j.`client_id`, j.`enabled`, j.`access`, j.`protected`, j.`manifest_cache`, j.`params`, j.`custom_data`, j.`system_data`, j.`checked_out`, j.`checked_out_time`, j.`state`, s.virtuemart_shoppergroup_id FROM `#__virtuemart_paymentmethods_nl_nl` as l JOIN `#__virtuemart_paymentmethods` AS v USING (`virtuemart_paymentmethod_id`) LEFT JOIN `#__extensions` as j ON j.`extension_id` = v.`payment_jplugin_id` LEFT OUTER JOIN `#__virtuemart_paymentmethod_shoppergroups` AS s ON v.`virtuemart_paymentmethod_id` = s.`virtuemart_paymentmethod_id` WHERE v.`published` = "1" AND j.`element` = "klarnacheckout" AND (v.`virtuemart_vendor_id` = "1" OR v.`virtuemart_vendor_id` = "0") AND ( s.`virtuemart_shoppergroup_id`= "1" OR (s.`virtuemart_shoppergroup_id`) IS NULL ) GROUP BY v.`virtuemart_paymentmethod_id` ORDER BY v.`ordering` [tablePrefix:protected] => Dv2vH_ [utf:protected] => 1 [errorNum:protected] => 0 [errorMsg:protected] => [hasQuoted:protected] => [quoted:protected] => Array ( ) ) [_trackAssets:protected] => [_rules:protected] => [_locked:protected] => [_errors:protected] => Array ( ) [created_on] => [created_by] => 0 [modified_on] => [modified_by] => 0 [JUser] => JUser Object ( [isRoot:protected] => [id] => 0 [name] => [username] => [email] => [password] => [password_clear] => [usertype] => [block] => [sendEmail] => 0 [registerDate] => [lastvisitDate] => [activation] => [params] => [groups] => Array ( ) [guest] => 1 [lastResetTime] => [resetCount] => [_params:protected] => JRegistry Object ( [data:protected] => stdClass Object ( ) ) [_authGroups:protected] => [_authLevels:protected] => [_authActions:protected] => [_errorMsg:protected] => [_errors:protected] => Array ( ) [aid] => 0 ) [shopper_groups] => Array ( [0] => 1 ) [userInfo] => Array ( ) ) )

Winkelmandje

  Product naam Onze prijs Aantal Subtotaal  

Empty

Verzendadres

Alleen als het verzendadres afwijkt van het factuuradres,
klik »Adres toevoegen« knop hieronder
Adres toevoegen
Afrekenen stap 3

Selecteer alstublieft een betaalmethode

 

Afrekenen stap 2

Selecteer alstublieft een verzendmethode
 
Aan BTW (21%) in uw order 0,00 €

Totaal

0,00 €

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries